Server G10

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   300 GB SAS 12 GB و سرعت چرخش15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 870753 -B21

جزئیات هارد اچ پی 300GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   300 GB SAS 12 GB و سرعت چرخش10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 872475-B21

جزئیات هارد اچ پی 300GB-12GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   600 GB SAS 12 GB و سرعت چرخش15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN:  870757-B21

جزئیات هارد اچ پی 600GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   600 GB SAS 12 GB و سرعت چرخش10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 872477-B21

جزئیات هارد اچ پی 600GB-12GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   900 GB SAS 12 GB و سرعت چرخش15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 870759 -B21

جزئیات هارد اچ پی 300GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   900 GB SAS 12 GB و سرعت چرخش15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN:870765-B21

جزئیات هارد اچ پی 900GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

900 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   1.2 TB SAS 12 GB و سرعت چرخش10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 872479 -B21

جزئیات هارد اچ پی 1.2TB-12GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

1.2TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   1.8 TB SAS 12 GB و سرعت چرخش10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 870753-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.8TB-12GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

1.8TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   2.4 TB SAS 12 GB و سرعت چرخش10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 881457-B21

جزئیات هارد اچ پی 2.4TB-12GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

2.4TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   1 TB SAS 12 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN:832514-B21

جزئیات هارد اچ پی 1T-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

1T

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   1 TB SAS 12 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 765464-B21

جزئیات هارد اچ پی 1T-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

1Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   1 TB SAS 12 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 765466-B21

جزئیات هارد اچ پی 1T-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

1Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   1 TB SAS 12 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 846524-B21

جزئیات هارد اچ پی 1T-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

1Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   2TB SAS 12 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 872485-B21

جزئیات هارد اچ پی 2T-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

2Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   4TB SAS 12 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN:872487-B21

جزئیات هارد اچ پی 4TB-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

4Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   6TB SAS 12 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 846514-B21

جزئیات هارد اچ پی 6T-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

6Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   6TB SAS 12 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN:861754-B21

جزئیات هارد اچ پی 6T-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

6Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   8TB SAS 12 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN:819201-B21

جزئیات هارد اچ پی 8T-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

8Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   10TB SAS 12 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN:857644-B21

جزئیات هارد اچ پی 10T-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

10Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   12TB SAS 12 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN:881779-B21

جزئیات هارد اچ پی 12T-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

12Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

Midline - 6G SATA - SFF Drives

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   1TB SATA 6 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 655710-B21

جزئیات هارد اچ پی 1T-6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

1Tb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   2TB SATA 6 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN:765455-B21

جزئیات هارد اچ پی 2T-6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

2Tb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

Midline - 6G SATA - LFF Drives

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   1TB SATA 6 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 861691-B21

جزئیات هارد اچ پی 1T-6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

1Tb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   2TB SATA 6 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 872489-B21

جزئیات هارد اچ پی 2T-6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

2Tb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   4TB SATA 6 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 872491-B21

جزئیات هارد اچ پی 4T-6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

4Tb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   6TB SATA 6 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 861750-B21

جزئیات هارد اچ پی 6T-6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

6Tb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   8TB SATA 6 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN:819203-B21

جزئیات هارد اچ پی 8T-6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

8Tb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   10TB SATA 6 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 857648-B21

جزئیات هارد اچ پی 10T-6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

10Tb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   12TB SATA 6 GB و سرعت چرخش7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: 881785-B21

جزئیات هارد اچ پی 12T-6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

12Tb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

Read Intensive - 12G SAS - SFF - Solid State Drives

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480GB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN:875311-B21

جزئیات هارد اچ پی 480GB-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

480GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN:872390-B21

جزئیات هارد اچ پی 960GB-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN:875313-B21

جزئیات هارد اچ پی 960GB-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: : P06584-B21

جزئیات هارد اچ پی 960GB-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN:872392-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92TB-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SDD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN:875326-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92TB-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

12 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.  

1

PN: P06586-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92T-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92T

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.84TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: 872394-B21

جزئیات هارد اچ پی 3.84T-12GB

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

10Tb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.84TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: 875330-B21

جزئیات هارد اچ پی 3.84T-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

3.84Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.84TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: P06588-B21

جزئیات هارد اچ پی 3.84T-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

3.84Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 7.68TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: 870144-B21

جزئیات هارد اچ پی 7.68T-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

7.68Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 7.68TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN:P06590-B21

جزئیات هارد اچ پی 7.68T-12GB- 7.2K

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

7.68Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 15.3TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: 870148-B21

جزئیات هارد اچ پی 15.3T-12GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

15.3Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 15.3TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN:P06592-B21

جزئیات هارد اچ پی 15.3T-12GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

15.3Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

Mixed Use - 12G SAS - SFF - Solid State Drives

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 400GB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 872374-B21

جزئیات هارد اچ پی 400GB-12GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

400Gb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 400GB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 873359-B21

جزئیات هارد اچ پی 400G-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

400Gb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800GB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 872376-B21

جزئیات هارد اچ پی 800Gb-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

800GT

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800GB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 873363-B21

جزئیات هارد اچ پی 800Gb-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

800Gb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 15.3TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: 872382-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.6T-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.6TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN:873365-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.6T-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.2TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 873367-B21

جزئیات هارد اچ پی 3.2T-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

3.2Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.2TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 872386-B21

جزئیات هارد اچ پی 3.2T-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

3.2Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 400GB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 873351-B21

جزئیات هارد اچ پی 3.2T-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

400Gb

سرعت انتقال

400 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800GB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 873355-B21

جزئیات هارد اچ پی 800Gb-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

800Gb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.6TB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 873357-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.6Tb-12GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6Tb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800GB SAS 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 872378-B21

جزئیات هارد اچ پی 800Gb-12GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

800Gb

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

Mixed Use - 6G SATA - SFF - Solid State Drives

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 240GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 875483-B21

جزئیات هارد اچ پی 240Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

240Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 875470-B21

جزئیات هارد اچ پی 480Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

480Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت GB 6 SATA 960GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 875474-B21

جزئیات هارد اچ پی 960Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 875478-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

Mixed Use - 6G SATA - LFF - Solid State Drives

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 875480-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 240GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 875503-B21

جزئیات هارد اچ پی 240Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

240Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 240GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: P04556-B21

جزئیات هارد اچ پی 240Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

240Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 240GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 877740-B21

جزئیات هارد اچ پی 240Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

240Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN:P06194-B21

جزئیات هارد اچ پی 480Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

480Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 875509-B21

جزئیات هارد اچ پی 480Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

480Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN:P04560-B21

جزئیات هارد اچ پی 480Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

480Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: P04474-B21

جزئیات هارد اچ پی 480Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

480Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 877746-B21

جزئیات هارد اچ پی 480Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

480Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 875511-B21

جزئیات هارد اچ پی 960Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: P06196-B21

جزئیات هارد اچ پی 960Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: P04564-B21

جزئیات هارد اچ پی 960Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: P04476-B21

جزئیات هارد اچ پی 960Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 877752-B21

جزئیات هارد اچ پی 960Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: P06198-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 875513-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: P04566-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: 877758-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: P04478-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.84TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: P06200-B21

جزئیات هارد اچ پی 3.84Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

3.84Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.84TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: P04480-B21

جزئیات هارد اچ پی 3.84Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

3.84Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.84TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد  

1

PN: 877764-B21

جزئیات هارد اچ پی 3.84Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

3.84Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.84TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد  

1

PN: P04570-B21

جزئیات هارد اچ پی 3.84Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

3.84Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 7.68TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: P04482-B21

جزئیات هارد اچ پی 7.68Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

7.68Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

Mixed Use - 6G SATA - SFF - Solid State Drives

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 240GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: 880295-B21

جزئیات هارد اچ پی 240Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

240Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: P07922-B21

جزئیات هارد اچ پی 480Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

480Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد  

1

PN: 877776-B21

جزئیات هارد اچ پی 480Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

480Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد  

1

PN: P07926-B21

جزئیات هارد اچ پی 960Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: 877782-B21

جزئیات هارد اچ پی 960Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد  

1

PN: P07930-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: 877788-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3.84TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: P00896-B21

جزئیات هارد اچ پی 3.84Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

3.84Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

Read Intensive - 6G SATA - LFF - Solid State Drives

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: 877760-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد 

1

PN: 877754-B21

جزئیات هارد اچ پی 960Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   600 GB SAS 12 GB و سرعت چرخش15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN: P04695-B21

جزئیات هارد اچ پی 600GB -12GB-15 K

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

480Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: 877748-B21

جزئیات هارد اچ پی 480Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

480Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد سرور اچ پی (HP) با ظرفیت   300 GB SAS 12 GB و سرعت چرخش15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1

PN:P04693-B21

جزئیات هارد اچ پی 300Gb-12GB-15K

سرعت

15000rpm

اندازه

3.5inch

نوع

HDD

ظرفیت

300Gb

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 480GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد 

1

PN: P08924-B21

جزئیات هارد اچ پی 480Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

480Gb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

Mixed Use - 6G SATA - LFF - Solid State Drives

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد 

1

PN: P07928-B21

جزئیات هارد اچ پی 960Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960Gb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد 

1

PN:P03691-B21

جزئیات هارد اچ پی 960Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960Gb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 960GB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد 

1

PN: 877784-B21

جزئیات هارد اچ پی 960Gb-6GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

960Gb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

 هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد.

1

PN: 877790-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد SSD سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SATA 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: P07932-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb-6GB

سرعت

-

اندازه

3.5inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 4TB SFF جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد .

1

PN: 877988-B21

جزئیات هارد اچ پی 4Tb NVMe

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

NVMe

ظرفیت

4Tb

سرعت انتقال

x4

گارانتی

3 years

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2TB SFF جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد 

1

PN: 877986-B21

جزئیات هارد اچ پی 2Tb NVMe

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

NVMe

ظرفیت

2Tb

سرعت انتقال

x4

گارانتی

3 years

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.92TB SFF جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد 

1

PN: 875591-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.92Tb NVMe

سرعت

-

اندازه

2.5inch

نوع

NVMe

ظرفیت

1.92Tb

سرعت انتقال

X4

گارانتی

3 years

هارد NVMe سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1TB SFF جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 10 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد 

1

PN: 877984-B21

جزئیات هارد اچ پی 1Tb NVMe

سرعت

-