Server G6

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد


 101

PN: 581286-B21

جزئیات هارد اچ پی 600GB -6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 450GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2 

PN: 581284-B21

جزئیات هارد اچ پی 450GB -6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 507127-B21

جزئیات هارد اچ پی 300GB -6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 146GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4 

PN: 512547-B21

جزئیات هارد اچ پی 146GB -6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

146GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 146GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2 

PN: 507125-B21

جزئیات هارد اچ پی 146GB -6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

146GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 72GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3 

PN: 512545-B21

جزئیات هارد اچ پی 72GB -6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

72GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 5 

PN: 516828-B21

جزئیات هارد اچ پی 600GB -6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 450GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  2

PN: 516816-B21

جزئیات هارد اچ پی 450GB -6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 516814-B21

جزئیات هارد اچ پی 300GB -6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500GB 6GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد


 3

PN: 507610-B21

جزئیات هارد اچ پی 500GB -6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2TB 6GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 1

PN: 507616-B21

جزئیات هارد اچ پی 2TB -6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2TB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

1 years

 
 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1TB 6GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 6

PN: 507614-B21

جزئیات هارد اچ پی 1TB -6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1TB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

1 years

 
 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500GB 6GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4 

PN: 507750-B21

جزئیات هارد اچ پی 500GB -6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

3GB SAS

گارانتی

1 years

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500GB 3GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 4

PN: 507750-B21

جزئیات هارد اچ پی 500GB -3GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 160GB 3GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  9

PN: 530888-B21

جزئیات هارد اچ پی 160GB -6GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

160GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2TB 3GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

5 

PN: 507632-B21

جزئیات هارد اچ پی 2TB -3GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2TB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1TB 3GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

PN: 454146-B21

جزئیات هارد اچ پی 1TB -3GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1TB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500GB 3GB وبا سرعت 7.2K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11 

PN: 458928-B21

جزئیات هارد اچ پی 500GB -3GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 250GB 3GB وبا سرعت 5.4K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4

 PN: 460355-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 250GB -3GB- 5.4K

سرعت

5400 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

250GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 120GB 1.5GB وبا سرعت 5.4K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 11

PN: 458924-B21

جزئیات هارد اچ پی 120GB -1.5GB- 5.4K

سرعت

5400 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

120GB

سرعت انتقال

1.5GB SATA

گارانتی

1 years

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 250GB 3GB وبا سرعت 5.4K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

15

 PN: 571230-B21

جزئیات هارد اچ پی 250GB -3GB- 5.4K

سرعت

5400 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

250GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 160GB 3GB وبا سرعت 5.4K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

16 

PN: 458945-B21

جزئیات هارد اچ پی 1200GB -3GB- 5.4K

سرعت

5400 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

160 GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 60GB 3G جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

17 

PN: 572071-B21

جزئیات هارد اچ پی 60GB -3GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

60 GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 120 GB 3G جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

18 

PN: 572073-B21

جزئیات هارد اچ پی 120GB -3GB- 5.4K

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 60 GB 3G جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

19

PN: 570761-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 60 GB -3GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

60 GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 120 GB 3G جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 6 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

20

PN: 570763-B21

جزئیات هارد اچ پی 120 GB -3GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

3GB SATA

گارانتی

1 years

خواندن 876 دفعه

آماربازدید

درباره ما

اطلاعات درباره ما

فروشگاه سیسکو سویچز

خبرنامه

دریافت جدیدترین عناوین ورزشی از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…