Server G8

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600GB 12 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

1 

PN: 748387-B21

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 450GB 12 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2

PN: 759210-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 450 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300GB 12 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 759208-B21

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت600 GB 12 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 765424-B21

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت450 GB 12 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 737394-B21

جزئیات هارد اچ پی 450 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت300 GB 12 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 737261-B21

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-12GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت2TB   12 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4

PN: 765466-B21

جزئیات هارد اچ پی 2TB-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت1TB   12 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 4

PN: 765464-B21

جزئیات هارد اچ پی 1 TB-12GB- 7.2K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت1.2TB   6 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 4

PN: 718162-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.2 TB-6 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1.2 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت900 GB 6 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 4

PN: 652589-B21

جزئیات هارد اچ پی 900 GB -6 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

900 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت600 GB 6 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  5

PN: 652583-B21

جزئیات هارد اچ پی 600 GB -6 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت450 GB 6 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

5 

PN: 652572-B21

جزئیات هارد اچ پی 450 GB -6 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت300 GB 6 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 5

PN: 652564-B21

جزئیات هارد اچ پی 300 GB -6 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت300 GB 6 GB وبا سرعت 15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 5

PN: 652611-B21

جزئیات هارد اچ پی 300 GB -6 GB- 15 K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت146 GB 6 GB وبا سرعت 15 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

5

PN: 652605-B21

جزئیات هارد اچ پی 146 GB -6 GB- 15 K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

146 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت1TB     6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  6

PN: 652749-B21

جزئیات هارد اچ پی 1TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت500 GB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

6 

PN:652745-B21

جزئیات هارد اچ پی 500 GB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت6 TB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 761477-B21

جزئیات هارد اچ پی 6 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

6 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت4 TB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 695510-B21

جزئیات هارد اچ پی 4 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

4 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت3 TB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2 

PN: 652766-B21

جزئیات هارد اچ پی 3 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

3 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت2 TB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 652757-B21

جزئیات هارد اچ پی 2 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت1 TB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 652753-B21

جزئیات هارد اچ پی 1 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت1 TB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 7

PN: 655710-B21

جزئیات هارد اچ پی 1 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هاردSATAسرور اچ پی(HP) با ظرفیت500 GB   6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

7 

PN: 655708-B21

جزئیات هارد اچ پی 500 GB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت6 TB     6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  8

PN: 753874-B21

جزئیات هارد اچ پی 6 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت4 TB     6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

8

PN: 693687-B21

جزئیات هارد اچ پی 4 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

4 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت3 TB     6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

8 

PN: 628061-B21

جزئیات هارد اچ پی 3 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

3 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت2 TB     6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

8 

PN: 658079-B21

جزئیات هارد اچ پی 2 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1 TB     6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 8

PN: 657750-B21

جزئیات هارد اچ پی 1 TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت2 TB    6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN: 765455-B21

جزئیات هارد اچ پی 2 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1 TB  6 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN:765453-B21 

جزئیات هارد اچ پی 1 TB -6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.2 TB   6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN: 804680-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.2 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.2 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9 

PN: 804674-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9 

PN:804668-B21 

جزئیات هارد اچ پی 400 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  9

PN: 804642-B21

جزئیات هارد اچ پی 200 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN: 804634-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB - 6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9 

PN:804628-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN: 832417-B21

جزئیات هارد اچ پی 480 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN:804616-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 200 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN: 804602-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN: 804596-B21

جزئیات هارد اچ پی 480 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN: 804590-B21

جزئیات هارد اچ پی 240 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت120 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN:804584-B21 

جزئیات هارد اچ پی 120 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت80 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN: 804578-B21 

جزئیات هارد اچ پی 80 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

80 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.2 TB 6 GB جهت استفاده در سرور   اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 9

PN: 804677-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.2 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.2 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9 

PN: 804671-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9

PN: 804665-B21

جزئیات هارد اچ پی 400 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9 

PN: 804639-B21

جزئیات هارد اچ پی 200 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATAسرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.6TB 6GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 762263-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5.35 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 10

PN: 762261-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5,3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.8 TB 12 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 791034-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.8 TB-12 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1.8 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.2 TB 12 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10 

PN:781518-B21 

جزئیات هارد اچ پی 1.2 TB-12 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1.2 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت900 GB 12 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

  10

PN: 785069-B21

جزئیات هارد اچ پی 900 GB-12 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

900 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

 

  

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت300 GB 12 GB وبا سرعت 10 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 785067-B21

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-12 GB- 10 K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت8 TB    12 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

8

PN: 793703-B21

جزئیات هارد اچ پی 8 TB-12 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

8 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت6 TB     12 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

8

PN: 793699-B21

جزئیات هارد اچ پی 6 TB-12 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5,3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

6 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت4 TB     12 GB وبا سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 1 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

8

PN: 765257-B21

جزئیات هارد اچ پی 4 TB-12 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5,3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

4 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.6 TB     12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 10

PN: 779176-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد


 10

PN: 779172-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت400 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 779168-B21

جزئیات هارد اچ پی 400 GB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت200 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 779164-B21

جزئیات هارد اچ پی 200 GB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.92 TB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

802891 B21

PN:802891-B21 

جزئیات هارد اچ پی 1.92 TB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.92 TB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

802891 B21

PN: 802586-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت400 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

802891 B21

PN: 802582-B21

جزئیات هارد اچ پی 400 GB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی(HP) با ظرفیت200 GB 12 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

802891 B21 

PN: 802578-B21

جزئیات هارد اچ پی 200 GB-12 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

12 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت120 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 717965-B21

جزئیات هارد اچ پی 120 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5,3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت80 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 734360-B21

جزئیات هارد اچ پی 80 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5,3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

80 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN:764945-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 764943-B21

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 764941-B21

جزئیات هارد اچ پی 240 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت120 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 764939-B21

جزئیات هارد اچ پی 120 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 756657-B21

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 756636-B21

جزئیات هارد اچ پی 240 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 757339-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 717973-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت600 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 739898-B21

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 717971-B21

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 717971-B21

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت300 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

10

PN: 739888-B21

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
  

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت1.6 TB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN:757342-B21 

جزئیات هارد اچ پی 1.6 TB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

1.6 TB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 718189-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت600 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 718189-B21

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 718183-B21

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت300 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 739890-B21

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت960 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

12

PN: 756601-B21

جزئیات هارد اچ پی 960 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

960 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
  

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 764929-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 764927-B21

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 764925-B21

جزئیات هارد اچ پی 240 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت120 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11 

PN: 764923-B21

جزئیات هارد اچ پی 120 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

120 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11 

PN: 691866-B21

جزئیات هارد اچ پی 400 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 691864-B21

جزئیات هارد اچ پی 200 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت100 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 691862-B21

 

جزئیات هارد اچ پی 100 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

100 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 691860-B21

جزئیات هارد اچ پی 800 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 691865-B21

جزئیات هارد اچ پی 400 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت100 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 11

PN: 691852-B21

جزئیات هارد اچ پی 100 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

100 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 789145-B21

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 789135-B21

جزئیات هارد اچ پی 240 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت960 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 789157-B21

جزئیات هارد اچ پی 960 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

960 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت480 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 789147-B21

جزئیات هارد اچ پی 480 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

480 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی(HP) با ظرفیت240 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 8 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای 3 سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 789137-B21

جزئیات هارد اچ پی 240 GB-6 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

240 GB

سرعت انتقال

6 GB SATA

گارانتی

3 years

 
 
 
خواندن 908 دفعه

آماربازدید

درباره ما

اطلاعات درباره ما

فروشگاه سیسکو سویچز

خبرنامه

دریافت جدیدترین عناوین ورزشی از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…