Server G7

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1.2TB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9 

PN: 693648-B21

جزئیات هارد اچ پی 1.2TB -6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1.2TB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 900 GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 619291-B21

جزئیات هارد اچ پی 900GB-6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

900GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600 GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3

PN: 581286-B21

جزئیات هارد اچ پی 600GB-6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 450 GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 101

PN: 581284-B21

جزئیات هارد اچ پی 4500GB-6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300 GB 6GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 12 

PN: 627117-B21

جزئیات هارد اچ پی 4500GB-6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300 GB 6GB وبا سرعت 10K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 3

PN: 507127-B21

جزئیات هارد اچ پی 300GB-6GB- 10K

سرعت

10000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 146 GB 6 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3

PN: 512547-B21

جزئیات هارد اچ پی 146 GB-6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

146 GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 600 GB 6 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

PN: 516828-B21

جزئیات هارد اچ پی 600 GB-6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

600 GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 450 GB 6 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2 

PN: 516816-B21

جزئیات هارد اچ پی 450 GB-6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

450 GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 300 GB 6 GB وبا سرعت 15K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 2

PN: 516814-B21

جزئیات هارد اچ پی 300 GB-6GB- 15K

سرعت

15000 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

300 GB

سرعت انتقال

6GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1TB 6GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

11

PN: 605835-B21

جزئیات هارد اچ پی 1TB -3 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1TB

سرعت انتقال

3 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500 GB    6 GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

4 

PN: 507610-B21

جزئیات هارد اچ پی 500 GB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت    3TB      6 GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

2

PN: 625031-B21

جزئیات هارد اچ پی 3TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

3TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت    2TB       6 GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

575 

PN: 507616-B21

جزئیات هارد اچ پی 2TB-6 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2TB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت    1TB     3 GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 5

PN: 625609-B21

جزئیات هارد اچ پی 1TB-3 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1TB

سرعت انتقال

3 GB SATA

گارانتی

1 years

 

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500 GB 3GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 4

PN: 507750-B21

جزئیات هارد اچ پی 500GB-3 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

2.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

3 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 4TB 3GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

9 

PN: 694374-B21

جزئیات هارد اچ پی 4TB-3 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

4TB

سرعت انتقال

3 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 3TB 3GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 789

PN: 628059-B21

جزئیات هارد اچ پی 3TB-3 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

3TB

سرعت انتقال

3 GB SATA

گارانتی

1 years

 

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 2TB 3GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

5

PN: 507632-B21

 جزئیات هارد اچ پی 2TB-3 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

2TB

سرعت انتقال

3 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 1TB 3GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

5 

PN: 454146-B21

جزئیات هارد اچ پی 1TB-3 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

1TB

سرعت انتقال

3 GB SATA

گارانتی

1 years

 

ارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 500GB 3GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 12

PN: 458928-B21

جزئیات هارد اچ پی 500 GB-3 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

500GB

سرعت انتقال

3 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 250 GB 3GB و با سرعت 7.2 K جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای یک سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

kjkj 

PN: 571230-B21

جزئیات هارد اچ پی 250 GB-3 GB- 7.2 K

سرعت

7200 rpm

اندازه

3.5 inch

نوع

HDD

ظرفیت

250GB

سرعت انتقال

3 GB SATA

گارانتی

1 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 800 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

hpe 

 PN: 690823-B21

جزئیات هارد اچ پی 800GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

800 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 400 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

108 

PN: 690821-B21

جزئیات هارد اچ پی 400GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SAS سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 200 GB 6 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 111

PN: 690819-B21

جزئیات هارد اچ پی 200 GB -6 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

6 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 400 GB 3 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 110

PN: 636597-B21

جزئیات هارد اچ پی 400 GB-3 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

3 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 200 GB 3 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 111

PN: 636595-B21

جزئیات هارد اچ پی 200 GB-3 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

3 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 100 GB 3 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

3 

PN: 636593-B21

جزئیات هارد اچ پی 100 GB-3 GB

سرعت

*

اندازه

2.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

100 GB

سرعت انتقال

3 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 400   GB 3 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 5

PN: 636611-B21

جزئیات هارد اچ پی 400 GB-3 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

400 GB

سرعت انتقال

3 GB SAS

گارانتی

3 years

 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 200 GB 3 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 5

PN: 636609-B21

جزئیات هارد اچ پی 200 GB-3 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

200 GB

سرعت انتقال

3 GB SAS

گارانتی

3 years

 
 

هارد SATA سرور اچ پی (HP) با ظرفیت 100 GB 3 GB جهت استفاده در سرور اچی پی نسل 7 میباشد.

هارد سرورHP مذکوردارای سه سال گارانتی شرکت ساپراصنعت می باشد

 5

PN: 636607-B21

جزئیات هارد اچ پی 100 GB-3 GB

سرعت

*

اندازه

3.5 inch

نوع

SSD

ظرفیت

100 GB

سرعت انتقال

3 GB SAS

گارانتی

3 years

خواندن 1329 دفعه

آماربازدید

درباره ما

اطلاعات درباره ما

فروشگاه سیسکو سویچز

خبرنامه

دریافت جدیدترین عناوین ورزشی از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…