کارت شبکه نسل 8

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

NICs سرور اچ پی مدل 112T به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 112T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

503746 B21 

 P/N:503746-B21 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : 112T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

تعداد پورت

1 Port

1Gb

112T

1 Port

 

NICs سرور اچ پی مدل NC365T به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه NC365T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 503746 B21 

   P/N:503746-B21 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : NC365T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1Gb

NC365T

 

NICs سرور اچ پی مدل 331T به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 331T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

647594 B21

   P/N:647594-B21

جزییات NICs اچ پی 1Gb : 331T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1Gb

331T

 

NICs سرور اچ پی مدل 361T به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 361T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

652497 B21 

  P/N:652497-B21 

جزییات NICs اچ پی 1Gb : 361T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

1Gb

361T

 

NICs سرور اچ پی مدل 362T به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 362T اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

                    615732 B21P/N:615732-B21

جزییات NICs اچ پی 1Gb : 362T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

1Gb

362T

 

NICs سرور اچ پی مدلNC523SFP به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه NC523SFPاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

593717 B21P/N:593717-B21 

 

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC523SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC523SFP

 

NICs سرور اچ پی مدلNC523SFP به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه NC523SFPاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 593717 B21

 P/N:593717-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC523SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC523SFP

 

NICs سرور اچ پی مدلNC523SFP به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه NC523SFPاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.


593717 B21 

 P/N:593717-B21 

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC523SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC523SFP

 

NICs سرور اچ پی مدل 530SFP به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 530SFP اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 652503 B21

   P/N:652503-B21 

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 530SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

530SFP

 

NICs سرور اچ پی مدل 530Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 530Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

656596 B21 

   P/N:656596-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 530T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

530T

 

NICs سرور اچ پی مدل 560SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 560SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 665249 B21

    P/N:665249-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 560SFP+   -

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

560SFP+

 

NICs سرور اچ پی مدل 561T به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 561Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 716591 B21

   P/N:716591-B21 

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 561T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

561T

 

NICs سرور اچ پی مدل NC552SFPبه منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه NC552SFPاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 614203 B21

     P/N:614203-B21

جزییات NICs اچ پی 10Gb : NC552SFP-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

NC552SFP

 

NICs سرور اچ پی مدل 570SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 570SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

  718904 B21

 P/N:718904-B21 

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 570SFP+   -

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

570SFP+

 

NICs سرور اچ پی مدل 571SFP+ به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 571SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

728987 B21 

                        P/N:728987-B21 

جزییات NICs اچ پی 10Gb : 571SFP+   -

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10Gb

571SFP+

 

NICs سرور اچ پی مدل 331FLR به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 331FLR اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 629135 B21

  P/N:629135-B21

جزییات NICs اچ پی 1 Gb : 331FLR-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1 Gb

331FLR

 

NICs سرور اچ پی مدل 366FLRبه منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 366FLRاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 665240 B21

P/N:665240-B21 

جزییات NICs اچ پی 1 Gb : 366FLR-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

4 Port

1 Gb

366FLR

 

NICs سرور اچ پی مدل 526FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 526FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

629135

 P/N:629138-B21 

 

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 526FLR-SFP+     -

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

526FLR-SFP+

 

NICs سرور اچ پی مدل 530FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 526FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 647581 B21

  P/N:647581-B21

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 530FLR-SFP+     -

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

530FLR-SFP+

 

NICs سرور اچ پی مد 533FLR به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 533FLR اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 700759 B21

P/N:700759-B21 

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 533FLR-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

533FLR

 

NICs سرور اچ پی مد 534FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 534FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 700759 B21

  P/N:700759-B21

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 534FLR-SFP+     -

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

534FLR-SFP+

 

NICs سرور اچ پی مد 554FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 554FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

629142 B21 

 P/N:629142-B21

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 554FLR-SFP+     -

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

554FLR-SFP+

 

NICs سرور اچ پی مد 560FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 560FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

665243 B21 

 P/N:665243-B21 

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 560FLR-SFP+     -

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

560FLR-SFP+

 

NICs سرور اچ پی مد 561FLR-Tبه منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 561FLR-Tاچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

700699 B21

  P/N:700699-B21 

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 561FLR-T-

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

561FLR-T

 

NICs سرور اچ پی مد 570FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 570FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

717491 B21

  P/N:717491-B21

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 570FLR-SFP+   -

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

570FLR-SFP+

 

NICs سرور اچ پی مد 571FLR-SFP+به منظور استفاده در سرور HP نسل 8 می باشد.

کارت شبکه 571FLR-SFP+اچ پی در یک اسلات PCIe 3.0 قرار می گیرد.

 728992 B21

  P/N:728992-B21 

جزییات NICs اچ پی 10 Gb : 571FLR-SFP+   -

تعداد پورت

سرعت انتقال

مدل

2 Port

10 Gb

571FLR-SFP+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندن 871 دفعه

آماربازدید

درباره ما

اطلاعات درباره ما

فروشگاه سیسکو سویچز

خبرنامه

دریافت جدیدترین عناوین ورزشی از طریق ایمیل !!
بازگشت به بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…